สรุปผลโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สรุปผลโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ "สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Raising Awareness Conference on ASE...
การแถลงข่าวความคืบหน้าของการเสนอเเผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนเเรงต่อสตรีและแผนปฏิบัตการภูมิภาคอาเซียน่าด้วยการขจัดความรุนเเรงต่อเด็ก

การแถลงข่าวความคืบหน้าของการเสนอเเผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนเเรงต่อสตรีและแผนปฏิบัตการภูมิภาคอาเซียน่าด้วยการขจัดความรุนเเรงต่อเด็ก

ในวันพุธ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ผู้เเทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of Women and Children - ACWC) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแ...
สรุปผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียน

สรุปผลการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียน

กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว
สรุปผลการสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สรุปผลการสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

การสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้แนวทางการดำเนินงานรายสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอ...