ผลการดำเนินงาน กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงาน กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงาน A3 ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม และA6 เสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กระทรวงแรงงาน) การเสริมสร้างทักษะอาชีพและสร้างงาน 1) การเสริมสร้างทักษะอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนคนว่างงาน ตลอดจนก...
ผลการดำเนินงานด้านอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานด้านอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานด้านอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ งานด้านแรงงานเป็น Sectorial Body ที่ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Soci-Cultural Community: ASCC) โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานที่เรียกว่า...