การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

viagra on line no prec canadian pharcharmy online sildenafil 50 mg fildena drugstore canadian pharmacy online sildenafil citrate healthexpress cialis coupons cialis canada sildenafil citrate canadian pharmacy online mail order viagra ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 

ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

             

   ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

       การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้ง ๓ คณะ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

 

๑)     คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ในภาพรวม 

         คณะทำงานฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมฯ ดังกล่าว จะเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงโอกาสจากการเป็นประชาคมอาเซียน และเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมฯ เพื่อมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน: กรมการพัฒนาชุมชน (๒) การบริหารจัดการภัยพิบัติอาเซียนและภูมิภาค: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ (๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล: สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

๒)     คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านระเบียบกฎหมาย 

         คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมด้านระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อสำรวจและตรวจสอบระเบียบกฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยขณะนี้มีการรวบรวมโครงการ/แผนงานที่ต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนากฎหมายของหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทั้งนี้ มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีโครงการ/แผนงานที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมาย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กรมการปกครอง (๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง (๓) การประปาส่วนภูมิภาค และ (๔) การไฟฟ้านครหลวง

 

๓)     คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในอาเซียน 

คณะทำงานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ๓ ส่วน ดังนี้ 

         ๓.๑) การพัฒนาบุคลากร 

       การพัฒนาบุคลากรได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งมีหลักสูตรสอนภาษาเพื่อนบ้านให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนของกรมการปกครอง พร้อมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E-learning) และการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เป็นต้น

        ๓.๒) การจัดทำเอกสารเผยแพร่ 

       คณะทำงานฯ ได้จัดทำวารสารและจุลสารความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บทความและแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน พร้อมทั้ง จัดทำคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฉบับภาษาไทย-อังกฤษ โดยกรมที่ดิน 

        ๓.๓) การจัดทำศูนย์ข้อมูลอาเซียน 

       ในการจัดทำศูนย์ข้อมูลอาเซียน มีการดำเนินการทั้งส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ณ ชั้น ๕ อาคารสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

 

๔)    คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

              คณะทำงานฯ ด้านการเตรียมความพร้อมบุคลการ ได้มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของกระทรวง มหาดไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ ๑ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงาน
มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับภารกิจงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และกลยุทธ์ที่ ๒ จัดอัตรากำลังของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป้าประสงค์ที่ ๒ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และได้รับการพัฒนาทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

              จากเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้นำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งในด้านการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานการจัดสรรอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรฯ 

             นอกจากนี้ มีตัวอย่างแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวง มหาดไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เช่น แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของกรมที่ดิน และการประปาส่วนภูมิภาค แผนงานจัดสรรอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง และการพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการมหาดไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน: การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของนานาชาติให้กับชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT): หลักสูตรจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น รวมทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกหน่วยงานได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับภารกิจงานด้านอาเซียน โดยได้มอบหมายบุคลากรให้สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูภาษา ปรับปรุง website ให้เป็นภาษาอังกฤษ และการจัดทำสื่อแนะนำ/เผยแพร่หน่วยงาน 

             ทั้งนี้ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำแผน/งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละเรื่อง และจัดทำแผน/งบประมาณให้เป็นไปตามหลักการ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

 

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Foreign Affairs Division Office of The Permanent Secretary for Interior) 

  

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) ในปี๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้กับประ...
การบรรยายการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีตเลขาธิการอาเซียน)

การบรรยายการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีตเลขาธิการอาเซียน)

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community - AC) ซึ่งจะทำให้ประเทศ สมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศ เกิดความร่วมมือกันทั้งในด้านการเมือง แ...
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘กระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ปร...