แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) ในปี๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้กับประ...
การบรรยายการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีตเลขาธิการอาเซียน)

การบรรยายการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีตเลขาธิการอาเซียน)

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community - AC) ซึ่งจะทำให้ประเทศ สมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศ เกิดความร่วมมือกันทั้งในด้านการเมือง แ...
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘กระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ปร...