ผลการดำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานA การพัฒนามนุษย์ A1 การให้ความสำคัญกับการศึกษา A2 การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กระทรวงศึกษาธิการ) รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของประชาชนชาวไทยต่อการรวมกลุ่มของภูมิภาคและภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังปรากฏใน...