องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพ ชายแดนไทย-สปป.ลาว

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพ ชายแดนไทย-สปป.ลาว

เมื่อ7 ก.ค.58 ที่ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานกองต่อต้านการ ค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น (JICA) และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมส...
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ในงานสัปดาห์อาเซียน  เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ในงานสัปดาห์อาเซียน เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน

เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์อาเซียนขึ้น ระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการภาพอาเซียน 3 มิติ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาพนิทรรศการอาเซียน...
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางและประเด็นการประชาสัมพันธ์ “ประชาคมอาเซียน”

กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางและประเด็นการประชาสัมพันธ์ “ประชาคมอาเซียน”

เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. 58 ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน...
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้้งที่ 26

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้้งที่ 26

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น ที่ผ่านมา นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมประเด็นสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง 3...