express pharmacy buy viagra uk kamagra bestellen pfizer viagra viagra pills viagra cost buy levitra online northwestpharmacy.com nizagara 100 canada pharmacies online prescriptions nizagara kamagra 100 cialis 20mg

 

                         เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา ๑๖.๔๕ น. ปพม. ได้เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้ประสานงานหลักสาขาต่างๆ ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   ณ ห้องประชุมชั้น 8 พส. มีผู้เข้าร่วมประชุม ๔๒ คน ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การติดตามสถานะของเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดเวทีสัมมนาวิชาการ งานนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลการประชุมของสาขาต่างๆ โดยเน้นผลงานที่เป็นรูปธรรม และกิจกรรมที่มีสีสัน ระยะเวลา ๑ วัน ช่วงประมาณวันที่ ๑๖-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยให้ดึงภาคประชาสังคม มูลนิธิ และคนพิการต่างๆ เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนสาขาต่างๆ โดยใช้ Line Application การจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. สำหรับการประชุมครั้งต่อไป รวมถึงแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสาขาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทำงานของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมอบหมายกองอาเซียนจัดทำโครงร่างของรายงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเติมข้อมูลให้ต่อไป โดยเน้นภาษาที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้