canadadrugs.com pharmacy sildenafil 50mg viagra on line cialis 30 tablet trial canadian viagra cialis rezeptfrei cialis vs viagra sexy feeling tablets names medicine cialis viagra generic order viagra online buy viagra on line health expo พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๘

วันนี้ (๑๕ พ.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชินชัย ชี้เจริญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๘ (The ASCC Attendant Document for ASEAN Community Vision 2025) ณ ห้องราชเทวี ๒ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๘

นายชินชัย กล่าวว่า ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีที่มีความสำคัญต่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากจะเป็นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการของ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งการรวมตัวเป็น "ครอบครัวเดียวกัน”จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก ในครอบครัว ในทั้งมิติด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ยังเป็นปีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ (ASEAN Community’s Post-2015 Vision) เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์และแผนงานของประชาคมอาเซียนในระยะเวลา ๑๐ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๘)

นายชินชัย กล่าวต่อว่า การจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ คือ ๑)การจัดทำร่างเอกสารประกอบวิสัยทัศน์ภายหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของแต่ละประชาคม ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีคณะทำงานระดับสูงของแต่ละประชาคม เป็นกลไกในการ ๒)การรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรเฉพาะสาขา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓)การจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์ภายหลังปี ๒๕๕๘ ในภาพรวมของประชาคมอาเซียน ๔)ขั้นตอนการรับรองเอกสารภายในประเทศ เช่น การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ และ ๕)การเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วยแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่สำหรับปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๘ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นายชินชัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เห็นชอบวิสัยทัศน์การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ว่าเป็นประชาคม "ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน มีพลวัตร และเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนอาเซียน (An ASEAN Socio-Cultural Community that is inclusive, sustainable, resilient, dynamic and engages and benefits the people)” และเห็นชอบองค์ประกอบหลัก (Central Elements) ที่จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ ๑)การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนอาเซียน ภายใต้กลไกที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและปลูกฝังการมีสำนึกรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์โดยรวมสำหรับทุกคน ๒)ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและโอกาสสำหรับทุกคน และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓)การพัฒนา ทางสังคมที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน ๔)เสริมสร้างสมรรถนะในการตั้งรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ และ ๕)เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่มีความกระตือรือร้น

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ต่อร่างเอกสารประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจะได้รวบรวมและประมวลเป็นเอกสารในภาพรวมของประเทศไทย และนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเอกสารนี้ในการประชุมคณะทำงานระดับสูงสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป”นายชินชัย กล่าวท้าย