การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…
การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองที่บ้านและชุมชน – บทบาท ของรัฐบาล : กฎหมายและการปฏิบัติที่ดี

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองที่บ้านและชุมชน – บทบาท ของรัฐบาล : กฎหมายและการปฏิบัติที่ดี

การประชุมระดับภูมิภาคเรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองที่บ้านและชุมชน – บทบาทของรัฐบาล : กฎหมายและการปฏิบัติที่ดี คณะผู้แทนไทยนำโดย นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ และนายมานพ…