viagra vs cialis viagra ohne rezept aus deutschland levitra cheapest viagra viagra coupons 75 off viagra samples sildenafil discount viagra buy cialis online cialis 30 tablet trial viagra without prescription doxiciclina generic levitra

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน "ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ.2554-2563 ช่วงเวลาแห่งการส่งเสริมการพัฒนางานด้านคนพิการแบบบูรณาการในอาเซียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการผลักดัน ส่งเสริมสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการในอาเซียน โดยมีประเด็นหลักๆ 15 ประเด็น ดังนี้

          1. การตระหนักรู้และการปกป้องสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ
          2. การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายและการรวมประเด็นด้านคนพิการเข้าไว้ในกระแสหลักในการกำหนดนโยบายและแผน
          3. การจ้างงานและงานที่มีคุณค่า
          4. การศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ
          5. การดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
          6. การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนพิการ
          7. การดำรงชีวิต การบรรเทาความยากจน และบริการทางสังคม
          8. การดำรงชีวิตอิสระและการมีส่วนร่วมในชุมชน
          9. เด็กพิการ
         10. สตรีพิการ
         11. ผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุ
         12. การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม นันทนาการ สันทนาการ และกีฬา
         13. การเข้าถึง (เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครื่องช่วย ข้อมูลข่าวสาร สิ่งอานวยความสะดวก การคมนาคม บริการ)
         14. การสร้างศักยภาพรัฐบาล องค์กรพึ่งตนเองของคนพิการ และองค์กรทางสังคมภาคพลเรือน
         15. คนพิการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน

 

http://www.nep.go.th

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร