ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบด้วยสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 สาขา ดังนี้ สาขาการจัดการภัยพิบัติ (AMMDM) สาขาการประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉิน (COP To ADDMER) สาขาการประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษหมอกควันข้ามแดน (COP To AATHP) สาขาการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (AMRDPE) สาขาการศึกษา (ASED) สาขากีฬา (AMMS) สาขาข้าราชการพลเรือน (ACCSM) สาขาเยาวชน (AMMY) สาขาแรงงาน (ALMM) สาขาวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST) สาขาสตรี (AMMW) สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) แบ่งหมวดย่อยเป็น ด้านเด็ก ด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุ และด้านผู้ด้อยโอกาส สาขาสาธารณสุข (AHMM) สาขาสารนิเทศ (AMRI) และสาขาสิ่งแวดล้อม (AMME) และมี 1 กลไกพิเศษ คือ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ซึ่งในแต่ละสาขาความร่วมมือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

healthexpress viagra for sale uk viagra 100 mg buy levitra online cheap viagra viagra without a doctor prescription how to get prescriptions from canada free viagra online pharmacies in usa viagra australia next day delivery viagra on line no prec suhagra 100 mg cialis cost สาขา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาการจัดการภัยพิบัติ (AMMDM) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขาการประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉิน (COP to ADDMER) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขาการประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษหมอกควันข้ามแดน (COP to AATHP) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (AMRDPE) กระทรวงมหาดไทย
สาขาการศึกษา (ASED) กระทรวงศึกษาธิการ
สาขากีฬา (AMMS) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สาขาข้าราชการพลเรือน (ACCSM) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สาขาเยาวชน (AMMY) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สาขาแรงงาน (ALMM) กระทรวงแรงงาน
สาขาวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) กระทรวงวัฒนธรรม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสตรี (AMMW) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ด้านคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  ด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  ด้านผู้ด้อยโอกาส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  ด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
สาขาสาธารณสุข (AHMM) กระทรวงสาธารณสุข
สาขาสารนิเทศ (AMRI) กรมประชาสัมพันธ์
สาขาสิ่งแวดล้อม (AMME) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลไกพิเศษ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์