buy viagra on line canadian online pharmacies buy cialis online eliquis generic buy viagra on line viagra ohne rezept auf rechnung viagra prices cost of viagra sidenafil viagra online uk canadian online pharmacy viagra on line where to buy viagra ตารางแสดงข้อมูลทำเนียบผู้ประสานงานหลัก 

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล
สาขาการจัดการภัยพิบัติ (AMMDM) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นายอารุณ ปินตา หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 02-6373654 02-2435279
2. นางปรานอม ชื่นประทุม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-6373666  
3. นางศุทธภัค สุขสบาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ) 02-6373666  
4. นางสาวโสภิตา  (ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณศุทธภัคซึ่งไปอบรมต่างประเทศ) 02-6373666 02-2435279  
สาขาการประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้กับสถานการณ์ฉุกเฉิน (COP to AADMER) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นายอารุณ ปินตา หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 02-6373654 02-2435279
2. นางปรานอม ชื่นประทุม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-6373666  
3. นางศุทธภัค สุขสบาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  02-6373666    
สาขาการประชุมภาคีตามข้อตกลงอาเซียนด้านมลพิษหมอกควันข้ามแดน (COP to AATHP) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวพิรพร เพชรทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 02-298-2383 02-298-385
สาขาการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน (AMRDPE) กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอาเซียน 02-221-1881 02-2211881  
2. นางเพชรี เขมวิรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02-223-5249 02-2215249  
3. นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 02-223-5248 02-2235248
4. นายสาครินทร์ จำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 02-223-5248 02-2235248
5. นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 02-223-5248 02-2235248
6. นายภูวกร สุวรรณนิยม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-221-1881 02-2211881
สาขาการศึกษา (ASED) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 02-280-6370 #112 02-2810953
2. พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค 02-280-6370 #110 02-2810953
3. กชกร คัตตพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-280-6370 #108 02-2810953
สาขากีฬา (AMMS) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางมิ่งขวัญ ชิดพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ 02-283-1500 ต่อ 166 02-3560652
2. นางสาวสุกุลยา สิงหพันธ์ุ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ 02-356-0695 02-3560652
3. นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา 085-819-5963 - -
4. นายชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์ นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ      
5. นางสาวชมพูนุท พรสิบ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-214-0120 02-2164408  
สาขาข้าราชการพลเรือน (ACCSM) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางศิริวรรณ เมนะโพธิ ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการ 02-547-1804 02-5471792  
สาขาเยาวชน (AMMY) กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. แสงดาว อารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ 02-651-6783 02-6516783
สาขาแรงงาน (ALMM) กระทรวงแรงงานเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวพิมภาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้อำนวยการกอง 02-232-1275  02-2482027   
2. นางเรืองรัตน์ อดิการิ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-2321326 02-2482027
สาขาวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 02-422-8948 02 4468347
2. นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 0 2422 8943 02 4468347
3. นางสาวบริมาส ศรีขจร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 0 2422 8946 02 4468347
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (AMMST) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์  ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 02 3333897  02 3333930  
2. นางสาวสวามิตรี พรหมยศ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02 3333904  
สาขาสตรี (AHMM) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวชีรา ทองกระจาย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 02-6427143 02-6427743
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองอาเซียน 02-2029095 02-2029098
2. นางสาวชยาภรณ์ ท่าตะเคียน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 02-2029095 02-2029098
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ด้านคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 02-3543388#304  02-3545196  
2. นางสาวตุลญา เอมะสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 02-3543388#304 02-3545196
3. นางสาวกันติชา หัศบำเรอ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาเซียน 02-3543388#304 02-3545196
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวปฐมาภรณ์  โห่อวยชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 02-651-6783 02-6516783
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ด้านผู้ด้อยโอกาส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นายอัครพงษ์ ศรีสุบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 02-6596237 02 2813330  
2. นางสาวอรภาพ วัชรพรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 02-6596274 02 2813330  
3. นางพีรยา สนธิไทรงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 02-659-6247 02 2813330  
สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 02-6424336  02 6424904   
สาขาสาธารณสุข (AHMM) กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวมยุรี วิโนทัย นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-5901367  02-5901374  
2. นางสาวพัฒิพร อจละนันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 02-5901368 02-5918562
3. นางสาวชัญญา หล่อวงศ์ไพบูลย์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 02-5901366  
สาขาสารนิเทศ (AMRI) กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวภัทรา ลำเจียก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 02-6182323#1723 02 6182372
2. นางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 02-6182323#1719 02 6182372
         
สาขาสิ่งแวดล้อม (AMME) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลัก
1. นางสาวสุทิศา  ลุ่มบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 02-2788625 02 2656192
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ เขียวสะอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  02-2656139