viagra tablet walgreen pharmacy northwest pharmacy canada viagra canada sildenafil 20 mg tablet viagra pills for men sexy feeling tablets names medicine healthexpress vardenafil kamagra kaufen in deutschland cialis coupons canadian pharmacy viagra viagra 100mg กลไกการดำเนินงานอาเซียนในประเทศ 

เพื่อให้การดำเนินงานอาเซียนในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ คือ การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎกติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเทศไทยจึงได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนงานอาเซียนในประเทศ ดังนี้

1) คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ประธาน เพื่อตัดสินใจในระดับนโยบายของหน่วยงานไทยร่วมกัน เป็นการประสานงานระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน ประสานนโยบายและท่าทีสำหรับการดำเนินการต่างๆ และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

2) คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งมีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ประธาน

3) คณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน

4) คณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน

5) คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ซึ่งมีนายประดาบ พิบูลสงคราม จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนในส่วนการดำเนินการของประเทศไทย

6) คณะอนุกรรมการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน โดยตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน ทำหน้าที่บูรณาการงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนให้กับทุกภาคส่วนของสังคม

รูปที่ 1 แผนผังกลไกระดับชาติเพื่อรองรับการดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
อำนาจหน้าที่
• กำหนดหรือเสนอแนะ นโยบาย แนวทาง และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน
• ประสานนโยบายและท่าทีในการดำเนินการต่างๆ ในกรอบความร่วมมืออาเซียน
• เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆ ในการเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาสังคม
• ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
อำนาจหน้าที่
• กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของไทย
• ประสานงานระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการเพื่อบรรลุตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
• กำหนดแนวทางในการประสานงานกับประเทศสมาชิกอื่นๆ และสำนักเลขาธิการอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
• แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะทำงานและ/หรือกลุ่มทำงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
• เชิญบุคคลภายนอกจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมาร่วมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
• ให้เบิกจ่ายเบี้ยการประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อำนาจหน้าที่
• เสนอแนะท่าทีไทยต่อร่างแผนงานภาพรวมการดำเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐
• พิจารณาภาพรวมของความยืดหยุ่นที่ไทยต้องการในการปฏิบัติตาม (AEC Blueprint) ซึ่งจะมีการตกลงล่วงหน้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
• พิจารณาผลกระทบด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐกิจ ของการปฏิบัติตาม (AEC Blueprint)
• เตรียมการรับรองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานไปสู่การเป็น AEC
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ในการรับรู้ และการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานของไทยเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• แต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือกลุ่มทำงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) มอบหมาย

คณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อำนาจหน้าที่
• กำหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมประชุม ASCC Council และ SOCA
• ประสานนโยบายและท่าทีในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามกรอบ ASCC Blueprint
• ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อให้เป็นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
• รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
• ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
อำนาจหน้าที่
• ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจตั้งคณะทำงานเพื่อให้มีการดำเนินการไปตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
• เสนอแนะแนวทางและท่าทีไทยในการปฏิบัติตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
• ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติมอบหมาย

คณะอนุกรรมการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน
อำนาจหน้าที่
• ประสานนโยบายการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชน
• จัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียน
• รายงานผลการดำเนินภารกิจต่อคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
• แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
• ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติมอบหมาย

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร